روژان
روژان دختر من

روژان واژه اي كردي است به معناي روزها و روشنايي و اميد

و اومدنش در زندگی ما امیدمون و هزاربرابر کرد

یکشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۸۶ | 14:49 | محمد فیلی |

Menu
.............................................
PreviousItems
.............................................
Archive
.............................................
Theme Weblog
.............................................
Design
.............................................
Other
.............................................